Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα

Υπηρεσίες

Δείτε τις υπηρεσίες από την Value 4 Greece

Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα
Υπηρεσία

Golden Visa

Τι είναι η Golden Visa;

Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες
τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η
Κυβέρνηση θεσμοθέτησε διαδικασία για την έκδοση αδειών διαμονής στην Ελλάδα, ανανεούμενων κάθε πέντε (5) έτη, για ιδιοκτήτες ακινήτων που υπερβαίνουν σε αξία τα €250.000. Στον παρόντα οδηγό παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση των εν λόγω αδειών διαμονής. Επίσης, απαντώνται κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με το νέο τύπο άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που, διαβάζοντας αυτόν τον οδηγό, θελήσετε περισσότερη πληροφόρηση ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου (Τηλ.: 213 136 1029 – 030 – 031, Fax: 213 136 1239, E-mail: GRinvestors@immigration.gov.gr). Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.immigration.gov.gr

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Άδειες διαμονής στην Ελλάδα εν γένει.

Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που
παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη
τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σε εναρμόνιση με
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 1030/02, όπως ισχύει). Υπάρχουν
διάφορες κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και τύποι αδειών για κάθε κατηγορία.
Ανάλογα με τον τύπο άδειας διαμονής παρέχεται στον κάτοχο το δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος εκτός από κάποιες ειδικές κατηγορίες αδειών όπου οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου.

Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ένας νέος τύπος άδειας διαμονής και αφορά πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου στη χώρα (C ή D ) ή διαμένουν νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.
Δικαιούχοι δικαιώματος εισόδου και μόνιμης άδειας διαμονής, η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη είναι:

 • οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου με
  έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τους
  ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, κατά πλήρη κυριότητα,
  νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας
  ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
 • οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας
  μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
  σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ
  Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε €250.000.
  • οι πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην
  Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι
  έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα,
  την οποία αγόρασαν πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013, εάν το τίμημα που
  είχαν καταβάλει κατά την αγορά ανερχόταν σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή η σημερινή αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
 • οι πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και
  προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου
  αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται
  τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
 • οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής
  μίσθωσης βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986. Σύμβαση χρονομεριστικής
  μίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1652/1986, είναι η ανάληψη
  υποχρέωσης από τον εκμισθωτή να παραχωρεί κατ’ έτος, στο μισθωτή, κατά τη
  διάρκεια της σύμβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σ’ αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλλει το μίσθωμα που συμφωνήθηκε. Ως τουριστικά καταλύματα για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του E.Ο.Τ. Η χρονομεριστική μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα ενός (1) έως εξήντα (60) ετών.»
 • oι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα και νομή
  ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμοι ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη
  περιουσία αντικειμενικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000) και
  είναι ενήλικοι.
 • τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση ή πώς να αποκτήσετε μια Golden Visa

Για να αποκτηθεί η «μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή», η οποία υπόκειται σε
ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους
ιδιοκτήτες τους.

β) Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης τουλάχιστον €250.000,
δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα
διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης
ανέρχεται σε €250.000.

γ) Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα
πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.
δ) Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας
είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του
ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον €250.000.

ε) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εισέλθει στη χώρα με βίζα
τύπου D, η τεκμηριωμένη πρόθεση αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να αποδεικνύεται
με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση
αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού
ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να
πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως
ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον
€250.000 και την πρόθεση του αιτούντα να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης
σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο).

στ) Για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς
διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της
μίσθωσης ανέρχεται σε €250.000, θα πρέπει να προκύπτει από το συμβόλαιο η
εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του
καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει
από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων
μίσθωσης. Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες
του ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι
καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του
ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι
καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.

Θεώρηση Εισόδου (VISA) – Απόκτηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Η νόμιμη είσοδος στη χώρα είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποκτήσει κανείς
άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά την έκδοση της άδειας διαμονής και
για το διάστημα που αυτή ισχύει δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Σύμφωνα με το
ν.4251/14, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, σε οποιονδήποτε πολίτη τρίτης χώρας έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του καθεστώτος ή του τύπου αδείας διαμονής του.

 

Ανανέωση Golden Visa

Η άδεια διαμονής έχει μόνιμο χαρακτήρα και διαρκεί εφ’ όρου ζωής. Ο κάτοχος της
άδειας διαμονής υποχρεούται όμως σε ανανέωσή της κάθε πέντε (5) έτη.
Η άδεια διαμονής ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη. Για την ανανέωση της άδειας
διαμονής, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η ακίνητη περιουσία να παραμένει στην κυριότητα και νομή του
  ενδιαφερομένου.
  • Να παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες συμβάσεις/μισθώσεις.
  Τυχόν διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για
  την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά
  τη διάρκεια της ισχύος της άδειας διαμονής σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει
  δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση
  της άδειας διαμονής του πωλητή.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε σε ελληνικάαγγλικάκινεζικά, ρωσικάαραβικά και τουρκικά, το συνοπτικό οδηγό για άδειες διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα που έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Enterprise Greece.

 

Video You Tube

https://youtu.be/F4Ueia1vfj8

 

Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων του φακέλου και με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις Ελληνικές Αρχές.

 

Προσοχή: Κάθε μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς.  Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία value4Greece, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ασαφή ή εσφαλμένη η μερική πληροφορία που τυχόν περιέχεται στο παρόν. Για την πιστή απόδοση της νομοθεσίας, oι αναγνώστες οφείλουν να συμβουλεύονται τα κείμενα του σχετικού νομικού πλαισίου: άρθρο. 20, περ.Β του ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80), άρθρο. 8 παρ. 26-30 και άρθρο. 14 παρ. 1 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76), άρθρο 38 παρ. 8 του Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101), άρθρο 31 παρ. 6 του Νόμου 4540/2018 (ΦΕΚ Α’ 91), άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218) και ΚΥΑ 31399/01-10-2018 (ΦΕΚ Β’ 4366).